Regulamin | Ermine Suites

Regulamin

DEFINICJE

Apartament : Lokal mieszkalny wynajmowany przez Klienta w ramach Umowy ze Spółką;

Cena : Cena za Usługę określona w Potwierdzeniu rezerwacji

Dzień Przyjazdu : Dzień rozpoczęcia Usługi określony w Potwierdzeniu rezerwacji

Dzień Wyjazdu:  Dzień zakończenia Usługi określony w Potwierdzeniu rezerwacji

Klient: Osoba fizyczna lub prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca Rezerwacji i będąca stroną Umowy; Za Klienta uważa się również osoby towarzyszące Klientowi uprawnione na mocy Umowy do przebywania w Apartamencie.

Potwierdzenie rezerwacji: Potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Spółką, a Klientem, o treści wskazanej w tym potwierdzeniu, zawierające co najmniej: wskazanie Apartamentu, ilości  osób uprawnionych do pobytu w Apartamencie, daty przyjazdu i daty wyjazdu,  Ceny oraz niniejszy Regulamin lub link do strony internetowej, na której znajduje się Regulamin.

Regulamin: Niniejszy dokument

Rezerwacja Oświadczenie woli Klienta złożone Spółce w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej obejmujące chęć zawarcia Umowy i wskazujące co najmniej takie elementy umowy jak: Apartament, termin przyjazdu, termin wyjazdu i liczbę osób.

Serwis : Serwis internetowy administrowany i należący do Spółki  znajdujący się pod adresem www.ermine-suites.com

Spółka:  AL APARTMENTS  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, 30-518, ul. Rynek Podgórski 8/3,  Numer KRS 0000642673, NIP 6793135240, REGON 365676370.

Umowa:  Umowa najmu Apartamentu zawarta pomiędzy Spółką, a Klientem o treści wskazanej w Potwierdzeniu rezerwacji.

Usługa:  Usługa wynajmu Apartamentu.

2. PRZEDMIOT REGULAMINU

2.1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Spółki względem siebie.

2.2. Regulamin stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy Klientem, a Spółką.

2.3. Klient zawierając Umowę potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

2.4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ermine-suites.com

3. REZERWACJA APARTAMENTU I ZAWARCIE UMOWY

3.1. Klient uprawniony jest do dokonania rezerwacji Apartamentu według następujących zasad:

3.1.1. poprzez dokonanie rezerwacji w serwisie internetowym Spółki;

3.1.2. poprzez dokonanie rezerwacji w serwisie internetowym, z którym Spółka ma podpisaną umowę o współpracę,

3.1.3. telefonicznie  +48 533 563 000 lub mailowo [email protected] w biurze obsługi klienta

3.2. Umowę uważa się za zawartą z momentem przesłania do Klienta Potwierdzenia rezerwacji przez Spółkę w formie e-mail lub sms na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Klienta w Rezerwacji.

3.3. Treść, zakres Umowy oraz prawa i obowiązki Spółki oraz Klienta wyznaczają informacje zawarte w Potwierdzeniu rezerwacji.

3.4. W razie wątpliwości co do treści zawartej Umowy, w szczególności informacji znajdujących się w Potwierdzeniu rezerwacji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie lecz nie później niż:

3.4.1. w terminie 2 godzin od otrzymania Potwierdzenia rezerwacji – jeżeli Rezerwacja dokonywana jest później niż 3 dni przed Datą Przyjazdu;

3.4.2. w terminie 24 godzin od otrzymania Potwierdzenia rezerwacji – jeżeli Rezerwacja dokonywana jest co najmniej na 3 dni przed Data Przyjazdu poinformować Spółkę, o wątpliwościach lub błędach występujących w jego ocenie w zawartej Umowie. W razie braku przesłania takiej informacji, Umowę

uznaje się za zawartą na warunkach wskazanych w Potwierdzeniu rezerwacji i Spółka niezależnie od faktu, czy Klient przyjedzie w Dacie Przyjazdu do Apartamentu i czy skorzysta z Usługi uprawniona jest do pobrania Ceny za całą Usługę tj. za cały okres objęty Rezerwacją.

3.5. Spółka zobowiązana jest do wykonania Umowy i obowiązków wskazanych w Potwierdzeniu Rezerwacji i ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie tych obowiązków. W razie przyznania Klientowi ulg, bonusów, dodatkowych świadczeń lub usług nie wymienionych w samym Potwierdzeniu rezerwacji, ale będących przedmiotem oferty Spółki, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie, chyba że niewykonanie tych usług stanowiłoby naruszenie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

4. ZAMELDOWANIE, DOBA HOTELOWA I WYMELDOWANIE

4.1. Klient uprawniony jest do przybycia do Apartamentu w Dniu Przyjazdu w godzinach pomiędzy 15:00, a 11:00 dnia następnego. W sytuacji, niepojawienia się Klienta do godziny 11:00 dnia następnego,  w miejscu wskazanym w Potwierdzeniu rezerwacji i nie poinformowaniu Spółki telefonicznie, poprzez sms lub e-mail, o możliwości późniejszego przyjazdu, uznaje się że Klient zrezygnował z uprawnienia do realizacji Usługi w całym okresie objętym Rezerwacją, a Spółka ma prawo do ponownego wystawienia Apartamentu do rezerwacji. Niezależnie od uprawienia Spółki określonego w zdaniu poprzedzającym, Klient zobowiązany jest do uregulowania całej Ceny określonej w Potwierdzeniu rezerwacji.

4.2. Po dotarciu na miejsce wskazane w Potwierdzeniu rezerwacji, Klient zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, podpisania karty meldunkowej i uiszczenia Ceny za pobyt, oraz opłat za dodatkowe usługi zamówione przy dokonywaniu Rezerwacji. W

razie niewykonania, którekolwiek obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym Spółka na podstawie art. 4921 kodeksu cywilnego ma prawo do ustnego wezwania do wykonania obowiązku i w razie jego nie wykonania do odstąpienia od zawartej Umowy. W przypadku zrealizowana prawa

odstąpienia od Umowy wszelkie kwoty wpłacone lub zabezpieczone na karcie kredytowej czy też debetowej Klienta na poczet Rezerwacji zostaną pobrane i zaliczone przez Spółkę na kwotę należnego jej odszkodowania z tytułu niewykonaniu lub nieprawidłowego wykonania Umowy przez Klienta, którego równowartością jest Cena określona w Potwierdzeniu rezerwacji.

4.3. Spółka może zażądać zapłaty Kaucji na poczet ewentualnego odszkodowania za dokonanie zniszczeń, w tym uszkodzeń sprzętów będących wyposażeniem Apartamentu. Kaucja wpłacana jest w formie gotówki lub płatności kartą.

4.4. Kaucja zwracana jest przez Spółkę po opuszczeniu Apartamentu przez Klienta i sprawdzeniu Apartamentu i pod warunkiem stwierdzenia, że Klient nie dokonał żadnych szkód w Apartamencie. Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wskazuje na ceny za zniszczenie przykładowego wyposażenia znajdującego się w Apartamentach.

4.5. Kaucja stanowi również zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy i Spółka uprawniona jest do potrącenia z Kaucji należności z tytułu opłat określonych w ust. 4.10. Klient, który dobrowolnie podał dane karty kredytowej lub debetowej przy dokonywaniu Rezerwacji wyraża zgodę na obciążenie jego karty wszelkimi opłatami i należnościami przysługującymi Spółce, w ramach autoryzacji dokonanej zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa bankowego.

4.6. Klient uprawniony jest na mocy Umowy do przebywania w Apartamencie od godziny 15:00 w Dniu Przyjazdu do godziny 11:00 w Dniu Wyjazdu

4.7. W razie pojawienia się większej liczby osób niż określonej w Rezerwacji, jeżeli w zarezerwowanym Apartamencie znajdują się dodatkowe miejsca noclegowe, Spółka może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby osób Rezerwacji pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości określonej Cennikiem zamieszczonym w Serwisie internetowym Spółki.

4.8. Zobowiązania Klienta związane z wymeldowaniem z Apartamentu:

4.8.1. W Dniu Wyjazdu do godziny 11:00 Klient zobowiązany jest do:

4.8.1.1. przywrócenia Apartamentu do stanu w jakim został Klientowi wydany;

4.8.1.2. przekazania informacji o chęci przedłużenia pobytu. Jeśli jest to możliwe Spółka może wyrazić zgodę, a Klient ponosi koszty kolejnej doby pobytu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4.9. W razie nieopuszczenia Apartamentu do godziny wskazanej w ust. 4.8.1, Spółka ma prawo, po uprzednim poinformowaniu Klienta, spakować jego rzeczy i zabrać z pokoju do bezpiecznego miejsca.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I INNE ZOBOWIĄZANIA

5.1. Spółka nie odpowiada za rzeczy ruchome pozostawione w Apartamentach. Każdy apartament jest wyposażony w sejf. Wartościowe rzeczy zaleca się przetrzymywać w sejfie.

5.2. Rzeczy ruchome pozostawione w Apartamentach można odebrać w terminie do 6 miesięcy od Daty Wyjazdu. Po upływie tego okresu Klient upoważnia Spółkę do ich zutylizowania. Postanowienia poprzedzające nie dotyczą artykułów spożywczych, które ze względów sanitarnych utylizowane są przy sprzątaniu Apartamentu.

5.3. Klient nie ma prawa do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie. Spółka ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, jednakże w razie takiego przeniesienia jest solidarnie odpowiedzialna za prawidłowe wykonanie Umowy względem Klienta.

5.4. Klient nie jest uprawniony do:

5.4.1. palenia tytoniu oraz wszelkich innych środków odurzających w Apartamencie;

5.4.2. palenia świec w Apartamencie;

5.4.3. przyjmowania lub zezwalania na pozostanie osób trzecich w Apartamencie nie objętych Rezerwacją pomiędzy godziną 22.00 a 8.00.

5.4.4. zakłócania ciszy nocnej obowiązującej w godzinach od 22.00 do 6.00.

5.5. W razie zamieszczenia w budynku, w którym znajduje się Apartament Regulaminu lub innych przepisów porządkowych przez administratora tego budynku Klient zobowiązany jest do przestrzegania tych zasad.

5.6. W razie nieprawidłowego wykonania Umowy przez Klienta, w szczególności w wypadku nieuregulowania jakichkolwiek należności względem Spółki, Spółka ma prawo do nieprzyjęcia Rezerwacji i nie zawarcia kolejnej Umowy z danym Klientem. W sytuacji, w której dopiero w Dniu Przyjazdu Spółka poweźmie informację, iż Klient z którym zawarła Umowę nie wykonał lub

nieprawidłowo wykonał wcześniej zawartą ze Spółką Umowę, Spółka ma prawo do odstąpienia od zawartej Umowy pod warunkiem zwrotu pobranej na rzecz rezerwacji zaliczki.

5.7. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu

łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

5.8. Przy każdorazowym opuszczeniu Apartamentu Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem Apartamentu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Klient zobowiązany jest do dbania o Apartament, o

wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody.

5.9. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów umożliwiających wykonanie Umowy oraz umieszczenie danych Klienta w bazie danych Spółki zgodnie z ustawą z dnia 25.05.2018r. o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

5.10. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Spółkę faktury VAT bez podpisu.

5.11. Klient zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich wad i usterek powstałych w Apartamencie niezwłocznie po ich zauważeniu. W przypadku nie zgłoszenia,  Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia czy usterki zarówno Apartamentu jak i rzeczy ruchomych stanowiących jego wyposażenie.

5.12. Klient jest zobowiązany do użytkowania sprzętów znajdujących się w Apartamencie zgodnie z instrukcją.

5.13. Klient ma prawo do świadczeń dodatkowych określonych w cenniku usług dodatkowych znajdującym się w Serwisie internetowym.

5.14. Klient zobowiązuje się używać Apartament wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać Apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

5.15. Bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, zdjęcia i filmy wykonane w Apartamencie, na których widoczne jest wyposażenie Apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie.

5.16. Zabrania się organizowania imprez i innych mogących zakłócić spokój wydarzeń w Apartamencie. W razie nie wywiązania się przez Klienta z tego zobowiązania Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych w Apartamencie, jak również do zapłaty ewentualnych

odszkodowań lub należności publicznoprawnych do których zapłaty zobowiązana zostanie Spółka w związku z nieprawidłowym wykonaniem Umowy przez Klienta.

5.17. Spółka ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie nieprzestrzegania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

5.17.1. w razie przebywania w Apartamencie większej liczby osób niż objętej Umową;

5.17.2. naruszenia postanowień określonych w ust. 5.4; 5.7; 5.14, 5.16;

5.18. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, o którym mowa w ust. 5.17 może być złożone Klientowi w dowolnej formie.

5.19. W razie skorzystania przez Spółkę z uprawnienia określonego w pkt 5.17 Klient zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia Apartamentu oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z nieprawidłowym wykonaniem Umowy przez Klienta. Spółka uprawniona jest

w szczególności do zatrzymania pobranej na poczet Rezerwacji Kaucji, jak również do obciążenia karty debetowej lub kredytowej Klienta dodatkowymi opłatami powstałymi w związku z nieprawidłowym wykonaniem Umowy przez Klienta.

6. SIŁA WYŻSZA

6.1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Spółka ma prawo zaproponowania Klientowi Apartamentu zastępczego. Klienta ma w takim wypadku prawo do odstąpienia od Umowy.

6.2. W okolicznościach wskazanych w ust. 6.1. kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych Spółce za usługi już wykonane.

7. REKLAMACJE

7.1. W razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy przez Spółkę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia.

7.2. Reklamacje należy przesłać na adres  e-mail [email protected] lub adres

siedziby Spółki wraz z dokładnym opisem.

7.3. Spółka rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od jej otrzymania i poinformuje o sposobie jej załatwienia Klienta w formie w jakiej została ona złożona.

7.4. Spółka wskazuje, że w razie braku możliwości zameldowania Klienta w Apartamencie z powodu powstania tzw „overbookingu”, Klientowi może przysługiwać oprócz Apartamentu zastępczego odszkodowanie w postaci darmowego transferu na lotnisko w Balicach lub darmowego śniadania. W

razie przyjęcia odszkodowania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Klient zrzeka się wszelkich innych roszczeń względem Spółki z tytułu „overbookingu”.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W przypadku powstania sporu na gruncie Umowy, strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy.

8.2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Umowy jest prawo polskie.

8.3. W razie powstania sporu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia jest sąd miejsca wykonania Umowy, czyli sąd właściwy miejsca położenia Apartamentu objętego Umową.

8.4. Regulamin sporządzono w dwóch wersjach językowych, w razie jakichkolwiek wątpliwości, wersją obowiązującą jest wersja polska.

POZNAJ LEPIEJ ERMINE SUITES I DAJ SIĘ OCZAROWAĆ NASZĄ OFERTĄ!
Apartamenty i Lokalizacja
Spełniające najwyższe standardy, przestronne wnętrza w świetnej lokalizacji - sprawdź!
Poznaj bliżej Kraków
Z nami zakochasz się w tym mieście! Poznaj bliżej Kraków i jego atrakcje
Usługi dodatkowe
Przygotowane specjalnie dla Ciebie bogate i kompleksowe rozwiązania w jednym miejscu